BILDER:...

 

 

I-KULL   F. 06.05.2009

 

BILDER AV "VOKSNE" HUNDER ER TATT AV EIERNE.

    

Ilsa - idag  Mali (Hedemark)

Ignis-        Maddy (Sande) , 

Issa -        Macy (Askim) , 

Ixoo -        Pondus (Bodø) ,

Itaro -        (Lier)

 

    Mali

  Maddy

  Macy

  Pondus

  Itaro

 

 

 

www.BuchwaldStamm.no